โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ “ ถนนสายดอกไม้ ”

วัตถุประสงค์

 1. 1.เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน อันเนื่องในวโรกาสที่เป็นมิ่งมหามงคล
 2. 2.เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 3. 3.เพื่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน วัด ภาครัฐ และภาคเอกชนในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์
 4. 4.เพื่อปลูกฝังให้คนในชุมชนและเยาวชนรุ่นหลังรู้จักดูแล รักษาและหวงแหนในทรัพยากรของชุมชน
 5. 5.เพื่อความสมัคสมานสามัคคีของชาวบ้าน,ชุมชนวัด,องค์กรณ์ระดับท้องถิ่นและภาครัฐโดยใช้กิจกรรมของโครงการเป็นตัวประสาน

สิ่งที่คาดหวังจะได้รับ

 1. 1.เพื่อให้เป็นถนนสายดอกไม้เส้นทางแรก ของจังหวัดเชียงราย
 2. 2.เพื่อปลูกฝังในการมีส่วนร่วมรักษาป่ารักษาต้นไม้ พืชพันธุ์ไม้หายากให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
 3. 3.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการสร้างสรรค์(หน้าบ้านหน้ามอง)
 4. 4.เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขตป่าในเชิงอนุรักษ์
 5. 5.เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของชาวบ้าน,ชุมชน,วัด,องกรณ์ระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

   

  กำหนดการ

  วันเสาร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2555

  • เวลา 21.00 น. รถออกจากศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์(วิภาวดี)

  วันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2555

  • เวลา08.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาเงา เข้าที่พัก (ทำธุระส่วนตัว)
  • เวลา 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
  • เวลา 10.00 น. ร่วมกันปลูกต้นไม้ต้นไม้
  • เวลา 11.00 น. ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์, ถวายต้นผ้าป่าต้นไม้, ร่วมรับประทานอาหาร
  • เวลา 13.00 น. นำเที่ยวชมสามเหลี่ยมทองคำ, ตลาดแม่สาย ตลาดท่าขี้เหล็ก (ฝั่งพม่า)
  • เวลา 17.00 น. กลับตลาดเชียงแสน, ร่วมรับประทานอาหาร (ชายน้ำริมโขง)
  • เวลา 21.00 น. กลับที่พักวัดพระธาตุผาเงา

  วันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555

  • เวลา 08.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า
  • เวลา 09.00 น. เที่ยวชมวัดพระธาตุผาเงา
  • เวลา 10.00 น. เดินทางกลับ
  • เวลา 11.00 น. นำเที่ยวชมวัดร่องขุ่น
  • เวลา 13.00 น. ทำพิธีส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ (ในโครงการถนนสายดอกไม้ ) ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (ทางคณะชาวบ้านรับรอง)
  • เวลา 14.00 น. นำชมน้ำตกขุนกรณ์ (ตามอัธยาศัย)
  • เวลา 17.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

   

  วันอังคาร ที่7 สิงหาคม พ.ศ.2555

  • เวลา 07.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ, จุดนำส่งที่ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ (วิภาวดี) และ ราบ.11 ตามลำดับ

   

  หมายเหตุ

  * กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  * กรุณานำของใช้ส่วนตัว หมวก,แว่นกันแดด (ปลูกต้นไม้)

  * และกางเกงขาสั่น เล่นน้ำตกที่สวยที่สุดในเชียงราย

  * ค่าอาหารและที่พัก(ที่ทางวัดรับรอง) ร่วมบริจาคภายหลังตามศรัทธา


  โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อในส่วนที่ติดต่อรับบริจาคในโครงการได้ที่
  พระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงาอ.เชียงแสน จ.เชียงราย
  โทร 081-884-8088,053-777-151,053-777-152

  ท่านพันโทหนุน ศันสนาคม ผบ.ร.11 พัน2 รอ.โดย ร.อ. ทนงศักดิ์ ใจดี
  โทร 081-530-0841

  ชมรมภูวธรรม (สมบัติทัวร์)(โดย คุณชุติพนธ์ สิงห์ภาธวัช)
  โทร 086-429-2911

  นายรัฐพล แดงเขียว (พ่อหลวงอ้วน)(ในโครงการถนนสายดอกไม้ บ้านปางริมกรณ์)
  โทร 083-152-4061

   

   

  Comments are closed.

  ชมรมภูวธรรม